دسته: کنسول وسط

تاریخ:
کنسول وسط تیبا را مورد بررسی قرار می دهیم. به صورت کلی اگر بخواهیم تعریفی از کنسول وسط ارائه کنیم باید به قسمت برجسته و دارای محفظه ای که انتهای ترمز دستی تعبیه می شود [...]