تجهیزات بدنه خودرو

لوازم و تجهیزاتی که کاربرد آن ها مخصوص بدنه خودرو می باشد