مراقبت و نگه داری از خودرو

آندسته از لوازم که برای مراقبت از خودرو مورد استفاده قرار می گیرند، مانند اسپری ها، پولیش ها، جارو برقی و …