تجهیزات داخلی خودرو

لوازم و تجهیزاتی که کاربرد آن ها به داخل خودرو اعم از اتاق و صندوق بر می گردد